Advent I. vas. 2011-11-27.

Advent I. vas. 2011-11-27. Krisztus nevében Lk 4,13-21.
Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni.

Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyi-totta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: „Az ÚR Lel-ke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegé-nyeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Ekkor összegöngyölítve a könyvte-kercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; ő pedig szólni kezdett hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.”

Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Sokféle jelzővel illetik világunkat. A sok jelző között ott van a hitetlen is. Igen, Jézus bemehetett a Názáreti Zsinagógába, mert abban a városban mindenki Istenfélő volt. Ma már nem találna ilyen helyet Jézus. Istentől elfordult világba nem tudna jönni Jézus. Urunk azonban ma is jön. Jövete-lét nem egyházi advent garantálja. Ha csak advent lenne az egyházi ünne-pek között, mi akkor sem tudnánk Urunk jövetelét siettetni. Advent értünk van. Ebben az időben mi gondolunk többet Reá. A jövetelét a hitetlen vi-lág sem tudja megakadályozni. Jézus jön, mint egykor az idők teljességé-ben.
1./ Urunk ma is munkálkodik a Szentlélek által.


Názáretben egy 700 éves ige lett maivá, Urunk áthidalta az időt. „Ma telje-sedett be ez az írás fületek hallatára.” A Szentlélek végzi ezt a munkáját ma is. 2000 éves igék beteljesednek fülünk hallatára. A mai vasárnapon sok templomban úrvacsora ünneplés is lesz. Milyen sokan szerte a világon átélhetik: „menj el békességgel meg vannak bocsátva a bűneid.” Elmennek a szív békéjével, s teremtik otthon a békességet. Urunk ma szeretne szaba-dulást adni minden megkötözöttségből. Ma nyitja meg a szemünket. Mi-lyen sok dologban vakok vagyunk, amikor gyermekeinknek csak földi ja-vakat akarunk biztosítani. Pénzt és jó szakmát. Urunk megnyitja a sze-münket: Mt 6,33 - De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mt 4,4 - Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
Hirdettetik az Úr kedves esztendeje. A vakok szeme megnyílik, s láthatjuk az örök életet is. Sok földi rabságból szabadulhatunk az Úr által.

2./ Jézus az erősebb.

Nem Izrael lett az erős. Nem is az egyház, pedig szeretett volna mindkettő erős lenni. Nem. Jézus lett az erős. Övé minden hatalom mennyen és a föl-dön. Ezt az erőt élhetjük át, amikor bűnbocsánatot kapunk, és megbocsá-tunk másnak. Ezt az erőt éljük át, amikor szenvedélyeinktől szabadulunk. Ez az erő, Jézus ereje. Minden erő, amely az Úrtól van, ha túl feszítjük visszafele sül el. A fegyverek, amelyektől a békességet vártuk, mára olyan sok van belőlük, hogy félelmet keltenek. Az ipari fegyver, amitől a világ felépülését vártuk, látjuk olyan sok mellékterméket termel, amely képes tönkretenni a világot, ennek egy éve itt a Dunántúlon éltük át a következ-ményét. Aki a gazdasági fegyvert alkalmazza, maga is elszigetelődik. Amiben az ember bízott mind képes visszafelé elsülni, és minket tönkre-tenni. Jézus fegyvere, a szeretet, a másokon könyörülő irgalom, ez nem sülhet el visszafelé. Tudom, vissza lehet élni valaki szeretetével, de az Úr megőrzi az övéit.

Ma már gazdasági szakemberek is kezdik dadogni a szeretetet. Nem értik egészen, de érzik, hogy rideg gazdasági törvényekkel nem lehet mindent irányítani. Szükség van a legnagyobb hatalomra, Jézus hatalmára, a szere-tetre, lehet, hogy humánumnak mondják, de ez a lényeg, a nyers gazdasági erő nem, a nyers piaci erő nem, a bank törvényei nem képesek szeretet nélkül életet fenntartani.

Angela Merkel asszony azt mondta, ha így folytatódik, akkor 50 éven be-lül háború lesz. Ez a feladatunk, hogy elmondjuk a világnak, vannak más erők is a pénzen kívül, a család, a munka, az adott szó. S a gazdagabb vi-lágnak a feladata, hogy mindent elkövessen azért, hogy a magyar orvos itthon maradjon, az egyiptomi, líbiai otthon maradjon, a hant amelyben először elbotlott, az takarja el. Ezt csak áldozattal lehet megoldani, de ez a jövő.
Rendőrségeken a bajba jutott gyermekeket, egy óvodai szobához hasonló teremben „hallgatják ki”, beszélgetnek velük, nem erőből, szeretettel.
3./ Az élő Jézusnak igénye van. Nem történik valami.

Egy jó szervezés a gyülekezetben. S kezdik egymást hívogatni az embe-rek. Menjünk, itt van József az ács fia. Érdekesen magyarázza Bibliát. Nem testvéreim, nem így kezdődik. Jézus bejelenti, hogy neki terve van az emberrel. Neki terve van velünk. S ezt a tervet véghez viszi egészen a ha-lálunkig és utána is.

Urunk évezredek óta kitartóan dolgozik. Fenntartja igényét az emberre. Ezt érzi minden ember. A templomot kerülő emberek is érzik Urunk em-bert formáló igényét, vagy közelednek, vagy követ fognak, mint a Názáre-tiek. Aki találkozik Jézussal, nem mehet el közönyösen mellette.
Nagyon sok zsinagóga volt Galileában, ugyanolyanok, mint a názáreti. Nevüket sem tudjuk. Valószínű ennek ez lett volna sorsa. De ennek fenn-maradt a neve, mert oda Jézus bement. Ott beteljesedett Isten igéje.

Kedves Testvérek! A Szentírás testünket nevezi a Szentlélek templomá-nak. Ha bejön ide, a szívünkbe Jézus Krisztus, akkor feljegyzi-e Isten a nevünket az élet könyvébe? Vagy a por temeti el ezt a templomot. Ha megérkezik Jézus a szívünkbe, akkor Atyánk nem felejti el ezt a templomot.
Jer tárjunk ajtót még ma mind…


Ámen
Advent I. vas. 2011-11-27. Lk 4,13-21.
ima : 91. 1.