Perselypénz

Evangélikus.hu

Biblia

Adó 1 %

Nyugati Egyházkerület

Online hittan

Facebook

Ökumené

Böjti áhitat

Böjti áhitat

 

 

1. Ének 275 /1-3./
 

2. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
 

3. Zsoltárolvasás (énekeskönyv alapján)

Hallgasd meg, Uram, imádgomat,

és jusson el hozzád kiáltásom!

 

Mert napjaim elszállnak, mint a füst,

magam pedig, mint a fű, elszáradok.

De te, Uram, örökké megmaradsz,

és emlékezeted él nemzedékről nemzedékre.

 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak

és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor

és mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Hallgasd meg, Uram, imádgomat,

és jusson el hozzád kiáltásom!

 


 

4. Imádság
 

Mennyei Édes Atyánk! Köszönjük, hogy Te azokat keresed, akik kicsinyek és erőtlenek, akik Rád hagyatkoznak. Így hívtál el minket is, így tettél gyermekeiddé Jézus Krisztus által. Add, hogy megmaradjunk gyermekeidnek, ne akarjunk mi bölcsek és erősek lenni önmagunkban, hanem a Te erőddel és Te bölcsességeddel járjunk elhivatásunk útján, szolgáló szeretetben, hogy Tied legyen a dicsőség mindörökre. Ámen

5. Igeolvasás, áhítat

„Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)

Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Szeretettel köszöntök mindenkit, ebben a kissé szokatlan környezetben, ebben a szokatlan böjti időben. Lassan egy éve, hogy a személyes istentiszteleti alkalmaink korlátozottan, vagy egyáltalán nem elérhetőek.

 

Elkeseredettségünkben, elszigeteltségünkben lehet, hogy legszívesebben kiáltanánk. Egymásért? Egy-egy jó szóért? Segítségért? … Talán magunknak sem tudjuk megfogalmazni pontosan. Mózes második könyvében is olvashatunk arról, hogy az Úristen azt mondja, meghallottam népem segélykiáltását, eljutott hozzám sóhajtásuk. S az Úr válaszol, szabadítót küld, aki kivezeti a népet a rabszolgasorsból.

Segítségül hívni az Urat, azt jelenti, hogy bízni Istenben, teljes bizalommal fordulni Felé. Ebben a dologban nem szabad a saját elménk, vagy akaratunk sugallatait követni, hanem Istent kell keresnünk, mivel először Ő hívogatott minket, hogy közeledjünk Hozzá. A zsoltáros arra tanít minket, hogy a hit nem tétlen, vagy működésmentes, és az egyik próbája azoknak, akik az isteni segítséget keresik, az, hogy vajon helyesen folyamodnak-e Istenhez. S azt a pótlólagos leckét is megtanítja nekünk, hogy a hívők soha nem lesznek mentesek a bajoktól és a háborgatásoktól. Isten nem a könnyedség és a luxus életét ígéri nekik, hanem szabadulást a megpróbáltatásaikból.

Az ószövetségi hit mélyén a fájdalom közösségi megélése, kifejezése rejlik. Amely bennünket is arra tanít, hogy a fájdalom Istenre tartozik. Nem rejthetjük el fájdalmainkat, nem is rejtőzhetünk mögéjük, passzívitásba burkolódzva. Sem magunkba roskadva nem kell hordoznunk, sem környezetünket nem kell a végtelen panaszáradattal terhelni. Van nekünk Szabadító Istenünk, aki meghallja kiáltásunkat, s véget tud vetni a megpróbáltatásoknak, ha az az Ő tervébe illik.

„Szent keze int, ha itt az óra, Hogy öröm váltson bánatot, Mert véget érhet már a próba, Ha benne hűnek láthatott. Hozzánk hajol, nem késik el, Atyai karja átölel.” (EÉ 331,4)

A zsoltáros megemlíti a hívők felmagasztaltatását, ezzel célozván arra, hogy az Isten által megadott szabadítás, melyről ebben a zsoltárban is szó van, nem holmi mulandó jellegű, hanem végül eljuttatja majd őket a tökéletes boldogság állapotába. Már ebben a világban is sok tisztességben részesíti őket, és láthatóan megdicsőül bennük, de az útjuk végéig nem ad nekik alapot a diadalmenetre. Isten üdvössége messze túlterjed a földi létezés szűk korlátain, s nekünk főleg erre kell tekintenünk, akár élünk, akár halunk.

Arra szeretném hívni a Kedves Testvéreket, hogy imádságainkban forduljunk bizalommal Szabadító Istenünkhöz, aki figyelmes a mi segélykiáltásunkra, meghallgat bennünket, s szilárd reménységünk lehet szabadításában.

 

6. Imádság, Miatyánk,

 

Mennyei Édes Atyánk! Köszönjük Neked, hogy bizalommal megszólíthatunk Téged! Köszönjük, hogy ismered gondolatainkat és kéréseinket, mielőtt megszólalunk előtted, és saját magunknál is jobban tudod, mire van szükségünk. Nem is kérünk mást, csak légy velünk, és vezess minket Szentlelkeddel, őrizz meg a gonosztól, és erősíts meg abban, ami jó, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.

 

7. Áldás
Urunk áldj meg minket, és őrizz meg minket! Világosítsd meg arcodat rajtunk és könyörülj rajtunk! Fordítsd arcodat felénk és adj nekünk békességet.

 

8. Ének  /275. 3-5./

 

 

 

Bruyn, Bartholomeus - Jézus megkísértése (1500-as évek)

 

 

 

 


Duccio di Buoninsegna - A nagy megkísértés (1300. körül)


A Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség honlapja. Készítette: Németh Róbert © Minden jog fenntartva.