Hetvened 2013.01.27.

1Kor 3,1-8. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtá-tok volna el.

Sőt még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szol-gál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásá-hoz méltóan.

Keresztyén Gyülekezet! Szeretteim a Krisztusban!

Ebből az igéből a növekedés szóra tegyük a hangsúlyt ezen a vasár-napon.
1. Van növekedés.
Van, mert Isten adja. Hetvened vasárnap, hetven nap van Nagypén-tekig. Abban az óriási birodalomban, egy elenyészően kicsi ügy volt, Jézus kivégzése. A feltámadásra már nem is figyeltek oda. Elintézték a dolgot, lefizették az őröket: néhányan az őrségből bementek a vá-rosba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüst-pénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: „Ezt mondjátok: Tanítvá-nyai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a hely-tartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Mt. 28.11-15 Ezzel minden elintézve. Egy kicsi ügy. Először még a tanítványok is kételkedtek. Isten azonban csodálatos növekedést adott az évszázadok, évezredek alatt. Először Jánosról olvassuk: lá-tott és hitt. Majd az emmausi tanítványok, majd a többiek, Tamás is odaborul Jézus lábai elé, akit hitetlen jelzővel illetünk és kimondja a vallomást: Én Uram és én Istenem Jn.20.28. A cselekedetek könyve leírja az első gyülekezetek keletkezését. Bementek az apostolok egy zsinagógába, hirdették az igét, és megnyílt egy-egy szív az ige előtt. Néha menekülniük kellett. Ilyen volt a kezdete, azután az áldásból nőtt és nőtt a gyülekezet: dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvö-zülőkkel. ApCsel. 2.47

Nem volt töretlen a növekedés. Volt közben inkvizíció, ateista forra-dalom, de összességében Isten, növekedést adott.
Van növekedés, mert Isten adja azt.
2. Növekedésnek egy másik formája, amit most mi éltünk, élünk át.

12 év alatt gyülekezetünk sok millió forinttal gazdagodott növeke-dett. Sok mindent megtettek testvéreim, hogy pályázatok eredmé-nyesek legyenek. Idefigyeltek ránk az egyházi központból. De mind-ezek mögött Isten, növekedést adó áldását látjuk.

Mi, itt Zalaegerszegen örömmel éljük át, hogy 100 éve, szász testvér határozta el, hogy önálló gyülekezetté vállnak. Ma városunkban kö-zel 1000-en vallották magukat evangélikusnak. Tudjuk, hogy ez a körülöttünk lévő gyülekezetekből települtek ide. Barlahida, Puszta-szentlászló, Zalaistvánd, eközben fogyott. Mindezek mellett, vagy ellenére mi Istennek köszönjük meg, hogy akik megélhetést keresve, ideköltöztek Zalaegerszegre, itt a gyülekezetben is otthonra találtak. Számunkra ez Isten adta növekedés.
Növekedtünk, mert Isten adott növekedést.
3. Növekedés harmadik formája a hitben való növekedés.
Ez a legfontosabb. Erről szól ez az ige. Amikor a gyülekezet nem növekszik. Nincsenek új beruházások. Nem nő a létszám sem. Hitben mégis növekszik a gyülekezet. Vannak kicsi gyülekezetek is, amelyek, amikor az idős lelkész nyugdíjba megy, és újra lelkészt kérnek, és tudnak is fogadni, mert az elköltözés ugyan fogyasztotta, őket, mégis növekedtek. Ugyanakkor vannak nagy gyülekezeteink, amelyek erőtlenek. A lelkészi állás is üresen marad, mert nincs rá se pénz, se igény. Ezért egyrészt:
3./a Kérhetjük a hitbeli növekedést.
Milyen sok plántálás történt ebben a gyülekezetben! Néztem az anyakönyveket, a kereszteléseket és konfirmációkat. Milyen sok ösz-tönzés hangzott el szülök részéről! Édesanyák tanították imádkozni a gyermekeiket. Ennyi plántálás, s mégis kevés a növekedés. Csendben elgondolkozom. Minden édesanya imádkozott azért, hogy gyermeke egészséges, sikeres legyen. De imádkoztunk-e azért, hogy gyermeke-ink hívő emberek legyenek? Imádkoztunk-e azért, hogy gyermekeink Jézus Krisztusért, az örök élet részei legyenek?
3./b Lássuk a fontossági sorrendet.
Nagyon fontos egy gyülekezetben a lelkészi, felügyelői, gondnoki, kántori szolgálat. Fontos a szülök, a nagyszülők szolgálata a család-ban, de a hitben való növekedést Isten adja. A hit Isten ajándéka, ott, és akkor adja, ahol, és amikor akarja. Ez nem ment föl minket a ránk bízott feladat alól, de a növekedés Isten cselekedete.
Az a gyülekezet növekszik, amely az embereken keresztül Jézus Krisztushoz kötődik. Fontos az igehirdetés, hiszen a hit, hallásból van. Fontos, hogy az épületeink rendben legyenek, mert egy rende-zett épületbe lépünk be szívesen. Fontos, hogy a gyülekezet anyagi ügyei rendben legyenek. Fontos, hogy szépen szóljon az ének, biztos kezdéssel. De akik ezeket a fontos munkákat végezzük, egyformán szolgák vagyunk. Pál apostollal tele van az Újtestamentum. Az egy-háztörténetben is sokszor hivatkozunk rá. Apollóst alig ismerjük. Pál mégis azt írja, egyformán szolgák vagyunk. Sőt Pál apostol, ezeket a nagyon fontos munkákat, a plántálást és az öntözést semminek mondja. Urunk pedig ezt mondja: „Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” Lk. 17.10
Testvéreim! A nagy dolog, amit Isten cselekszik: a növekedés.
3./c A gyülekezet hitbeli növekedésének a harmadik feltétele, ha küzdünk a viszály ellen.
Minden közösségnek, a családnak is vannak próbái. Pál apostol sza-vain keresztül, arra kér minket Urunk, hordozzuk el egymást. Túl sok ma a fenntartás, túl gyors az élet. Próbáljuk elfogadni egymást, ha Isten elfogadta, akkor én is fogadjam el.
Kedves Testvéreim! A növekedést Isten adja, kérjük továbbra Isten áldását gyülekezetünkre. Tudva azt: emberé a munka Istené az áldás.
Ámen.
Hetvened 2013-01-27. 1Kor 3,1-8.