2013. Vízkereszt

Krisztus Mt 4,12-17 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: „Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája!

A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.” Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Sok neve van a mai ünnepnek. A sok név ellenére mégis sokan vannak, akik nem tudják, miért van ma ünnep. Ha hétköznapra esik január 6-a sokan megszólítanak útközben, hova megy? Mi van ma? Vízkeresztnek nevezzük ezt a napot, Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedésére emlékezve. A három Távol-keletről érkezett bölcs Jézusra találására emlékezve a misszió ünnepe. Gyermekeknek három királyok ünnepének mondjuk, bár a Szentírás bölcsekről szól nem királyokról. Nevezzük világosság ünnepének is, mert Jézus Krisztus a világ világossága. S kiskarácsonynak is. A hagyomány szerint ezen a napon bontottuk le a karácsonyfát. Tegyük fel a kérdést mi ez az ünnep? Ezen az ünnepen Jézus Krisztus első igehirdetésére figyelünk.

1. Mikor hangzott el Jézus Krisztus első igehirdetése?
Amikor Keresztelő Jánost fogságba vetették. Isten így időzítette az eseményeket. Láttuk ezt sok-sok alkalommal, Ábrahám, Jákob, Mózes, Dávid életében. Nem véletlenül történnek események, Isten tartja kezében az időt és az eseményeket. Jézus Krisztusról sokszor írja a Szentírás: nem jött még el az órája, eljött az órája. S ezt nem külső események szabták meg. Az Atya tartotta és tarja kezében a történelmet.

Kedves Testvérek! Mi, akik oly sokat viaskodunk az idővel, fontos lenne megtanulni, hogy az idő Isten kezében van, Ő bölcsen intézi, vezeti az időt. Számunkra sokszor fölfoghatatlanul. Nem értjük mindig útjait, de bölcs vezetés Isten vezetése. Ő az Úr, Ő rendelkezik minden felett. Nekünk marad a bizalom, az Atya tudja, mit tesz. Boldog az, aki engedelmesen tud fejet hajtani az Atya igéje előtt. Igénknek első mondata erre bíztat: Istent figyelve keressük az alkalmas időt. Sok baj származik a kapkodásból is. Saul király nem tudta kivárni Sámuel próféta megérkezését és maga mutatta az áldozatot. Isten megharagudott érte. Éli főpap halogatta, hogy gyermekeinek léha életét számon kérje, az Úr elvette tőle a főpapságot és Sámuelnak adta. Testvérek! Keressük mindig az alkalmas időt, és ne szalasszuk el.

2. Hol hangzott el Jézus Krisztus első igehirdetése?
Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumban Zebulon és Maftáli földjén. Ez a vidék a zsidók szemében lenézett megvetett nép volt. Natánaelnek, amikor Fülöp Jézusról, a Messiásról szól, aki Názáreti, így aggodalmaskodik: származhat-e valami jó Názáretből? Urunk itt nőtt fel, itt kezdte meg igehirdetői küldetését. Urunk ma is szól Zabulon és Naftáli lakóihoz, a halál földjén árnyékban élőkhöz jön. Értjük ezt?

Testvéreim! Az 1990-es évek elején egy gyülekezetben egy presbiter, aki 1958 óta viselte ezt a tisztségét, szolgálatot, visszaadta megbízatását. A lelkész kérlelgetésére sem vállalta tovább, így érvelt: hol voltak azok, akik most templomban vannak, amikor én presbiter lettem? Amikor megfenyegettek a munkahelyemen? Amikor a hűség hátrányt jelentett? Most nincs semmi kockázat. Azt is tudom, jobb, ha most jönnek, mint soha, de velük nem leszek presbiter, akik pár éve még ellenem döntöttek, most ne velem döntsenek!

Testvéreim! Jézus Krisztus első igehirdetését azok között mondta el, akiket nem választott a nép, nem vállalt.
Kedves Testvéreim! 1990-ben voltak, akik akkor indultak el. Tudunk-e nekik örülni? Akik távol éltek, akik önmaguk imádatában mélyre süllyedtek. Akik a halál sötétjében éltek. Iszonyú lemaradásuk van. A megszólítottak, akiket egy istentisztelet, egy temetés, egy esküvői alkalom megérintett, találnak-e közösséget, ahol nem a múltat kutatják, hanem Jézus Krisztus - küldetéssel előre tekintenek? A misszió ünnepén gondolkodjunk el együtt léptünk-e Urunkkal az eltelt húsz év alatt.

3. Mit mond Jézus Krisztus?
Térjetek meg, mert egészen közel jött Isten országa; így kezdte Keresztelő János is. A megtérés új irányt jelent. A megtérés nem magyarázgatom a régit. Pál apostol kárnak, szemétnek ítélte, a régit és Jézus Krisztusban újat kezdett. Urunk azzal a kéréssel jön, hogy az ember térjen az általa elhagyott Istenhez, ne a hátunkat mutassuk neki, hanem az arcunkat. Adjuk vissza a szívünket annak, akit ez igazán megillet. Keresztelő János az útegyengető is ezzel a mondattal kezdet az igehirdetését. Itt lesz világos e megtérés menete. Először az útegyengető. S azután jön a király. Először a megtérés, azután a találkozás. Először a bűnbánat könnye és utána a vigasztalás. A bűnben megkeményedett szívnek nincs evangéliuma.

Testvér! Így érhető, hogy sok ember Bibliával kezében nem tudja, mit kezdjen. A Biblia igéi nem találnak utat a szívébe, mert az út el van torlaszolva. Uram, nyisd meg szívemet, hogy jól ismerjem magam, hogy jól lássam hűtlenségemet, amely sivárrá teszi az életet. S igaz számvetés után halljuk az evangéliumot. Keresztelő János a megtérést azért sürgette, mert a szörnyű ítélet közel jött. Jézus Krisztus, azért sürgeti, mert itt a drága idő. A bűnbocsánat drága ideje.

Soknevű ünnep. Milyen ünnep? Jézus-ünnep. A szabadító ünnepe. Számunkra is?
Ámen

2013.Vízkereszt Mt 4,12-17,